Nasze specjalizacje

Nadzór budowlany

Czuwamy nad prawidłowym wykonaniem robót budowlanych. Dzięki doświadczeniu, zdobywanemu od 1989 roku, robimy to skutecznie. W ciągu ostatniej dekady zaufało nam już blisko 100 inwestorów.

Do naszych najważniejszych zadań zalicza się:

  • sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu (na przykład zbrojenia konstrukcji przed ich zabetonowaniem, ułożenie izolacji przed wykonaniem warstw zabezpieczających) lub zanikających (na przykład deskowania czy rusztowania);
  • kontrola zgodności realizacji budowy z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
  • sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych;
  • potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad;
  • uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń i przewodów kominowych;
  • udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywania ich do użytkowania.